torsdag 8 december 2011

Vuxenmobbning

De grundläggande kraven på arbetsmiljöns beskaffenhet finns i 2 kap. 1 § AML. Där sägs bl.a. att arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att arbetstagarna inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kränkande särbehandling (AFS 1993:17) slås fast att arbetsgivaren ska förebygga kränkande särbehandling och klargöra för alla att mobbning inte accepteras. Det ska också finnas rutiner för att tidigt fånga upp signaler om kränkande särbehandling. Nedan finner ni ett nyhetsinslag angående vuxenmobbning.Det är centralt att arbetsgivaren jobbar systematiskt med alla slags arbetsmiljöfrågor och identifierar och förebygger de problem som kan uppstå, samt agerar när problemen uppstår. De psykosociala faktorerna har visat sig vara svåra att fånga i mer preciserade föreskrifter och utöva tillsyn över. Det handlar ofta om komplexa förhållanden som är svåra att mäta/bedöma (till skillnad från t.ex. kemiska gränsvärden eller krav på den fysiska arbetsmiljön).

Arbetsmiljöverket har under senare år avsevärt stärkt sin kompetens och sina tillsynsmetoder för att fånga brister i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön och att verket fortsätter att utveckla sina insatser när det gäller krav och kunskapsförmedling är viktigt. Verket har även påbörjat ett arbete med ambitionen att mer samlat kunna behandla samverkande faktorer. Det innebär att även föreskrifterna mot kränkande särbehandling kommer att lyftas in och behandlas inom ramen för detta nya föreskriftsarbete. Ambitionen är att få tillstånd nya tydliga och övergripande regler inom det psykosociala arbetsmiljöområdet.

Att kränkande särbehandling på detta sätt nu integreras i frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön känns relevant och en bra utgångspunkt för att bättre tydliggöra vad som gäller i förhållande till såväl förebyggande som stödjande åtgärder i fråga om mobbing. Det är ett väldigt viktigt arbete som Arbetsmiljöverket nu gör för framtidens arbetsmiljö.

Inga kommentarer: