fredag 28 oktober 2011

Ny utredning om utrikes födda kvinnors arbetskraftsdeltagande

Integrationsminister Erik Ullenhag har presenterat direktiven för en ny utredning vars syfte är att få fler nyanlända utrikes födda kvinnor i arbete.

I dag råder det stora skillnader när det gäller syssel­sättning bland utrikes födda kvinnor och män. Tre år efter invandringen arbetar hälften av de utrikes födda männen, men bara var femte kvinna. Några troliga förklaringar till detta är lägre utbildning, mindre arbetslivserfarenhet, stort ansvar för hem och familj samt uttag av föräldrapenning.

Utredningen om ökat arbetskraftdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhörig­invandrare ska därför:

· utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att åstadkomma ett ökat arbetskraftsdeltagande för nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare som inte omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197),

· analysera vilka ekonomiska incitament som påverkar nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrares arbetskraftdeltagande och deltagande i etableringsinsatser,

· kartlägga uttaget av föräldrapenning bland nyanlända utrikes födda kvinnor och män,

· föreslå åtgärder som ökar möjligheterna för nyanlända utrikes födda kvinnor och män att kombinera föräldraskap med arbete och deltagande i etableringsinsatser samt

· föreslå åtgärder som säkerställer att nyanlända får en individuellt anpassad etablering som är likvärdig för kvinnor och män.

Utredare blir departementsrådet Elin Landell. Kartläggningen av föräldrapenning ska redovisas i ett delbetänkande senast den 1 mars 2012 och uppdraget ska slutredovisas senast den 15 oktober 2012. (Arbetsmarknadsdepartementet, 17 oktober 2011).
http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/178140

Dir. 2011:88: http://www.regeringen.se/sb/d/14780/a/178100


Share/BookmarkInga kommentarer: