söndag 17 juli 2011

Lex Laval – strid om en symbol

Replik. Oppositionens beslut om Lex Laval är plakatpolitik och inte ansvarsfullt, anser Jenny Petersson (M), riksdagsledamot för Hallands län, i en replik till S-kollegan Jennie Nilsson och Byggnads ombudsman Margit Bik.

Socialdemokraten Jennie Nilsson och Margit Bik, företrädare för Byggnads, skriver att de ska riva upp Lex Laval (HN 2/7). De syftar på förslag som den samlade oppositionen (S+SD+MP+V) röstade igenom i riksdagen. Det gäller villkor för utländska företag som temporärt utför arbete med utländsk arbetskraft i Sverige, så kallad utstationering. Den bild som ges i artikeln behöver både korrigeras och nyanseras på ett antal punkter.

Nilsson och Bik tummar på sanningen när de lovar att riva upp Lex Laval. Det S+SD+MP+V föreslår är i själva verket att en utredning ska tillsättas om regelverket. Förespeglingarna om att svenska kollektivavtal i sin helhet ska börja gälla utstationerade arbetstagare görs mot bättre vetande. EU-domstolen klargjorde i Lavalmålet att det skulle försvåra för företag från andra EU-länder att tillhandahålla tjänster i Sverige och därmed strida mot den fria röligheten.

De lagändringar som gjordes efter Lavalfallet berodde på att Sverige fälldes i EU-domstolen. Utgångspunkten för Lex Laval var att den svenska modellen skulle tillämpas i så stor utsträckning som möjligt även vid utstationering. Propositionen föregicks av en gedigen utredning i nära samarbete med arbetsmarknadens parter och en omfattande remissomgång. Det S+SD+MP+V nu föreslår är en ny utredning av samma frågor, lite drygt två år senare, vilket framstår mest som plakatpolitik.

Att regeringen ska verka för en omförhandling av utstationeringsdirektivet som oppositionen föreslår riskerar att försvaga den svenska modellen. Bland EU:s stater råder olika syn på hur en rimlig balans mellan den fria rörligheten och arbetstagares rättigheter ska se ut. En omförhandling riskerar att gå i motsatt riktning mot oppositionens intentioner.

Dessutom vill den samlade oppositionen att Sverige ska ratificera konventionen ILO 94 som ställer krav på att all upphandling ska ske på villkor i enlighet med kollektivavtal. Vi tycker att det är bra om offentliga upphandlingar bidrar både till en sund konkurrens och till att samhällspolitiska mål uppnås. Därför har Alliansen tillsatt en utredning som bland annat ska titta på hur upphandling kan bidra till att uppnå mål som avser miljö-, sociala och etiska hänsyn. Men att i dagsläget ratificera konventionen är problematiskt eftersom det är oklart om EU-rätten tillåter det. Regeringen har påtalat för EU-kommissionen att ett klargörande behövs och upphandlingsutredningen har också fått i uppdrag att titta på frågan. Att agera innan dessa besked levererats är inte ansvarsfullt.

Avslutningsvis. Givetvis är det viktigt att vi har ett regelverk som motverkar social dumpning och som samtidigt inte sätter käppar i hjulet för den fria rörligheten. Det är den balansen som Lex Laval ska åstadkomma.

Utstationerade arbetstagare tillförsäkras idag svenska minimivillkor i lag och kollektivavtal vad gäller bland annat lön, arbetstid, semesterdagar, säkerhet och hälsa. Vi har gärna en debatt om hur den svenska modellen ska värnas inom ramen för EU-samarbetet, men då måste argumenten bli mer nyanserade, konstruktiva och realistiska. De förslag som ni, S+SD+MP+V, lagt går tyvärr i motsatt riktning.

HN

Share/Bookmark

Inga kommentarer: